Skip to content

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel verilerinizi kim işlemektedir? 
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Pınar Çağlayan Aksoy tarafından işlenmektedir.

Hangi kişisel verileriniz işlenmektedir? 
Akıllı Sözleşmeler ve Hukuk Çalıştayına (“Çalıştay“) kayıt yaptıran kişilerin ad-soyad, e-posta adresi ve kuruluşlarına ilişkin verileri işlenmektedir.

Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenmekte ve kimlere aktarılmaktadır?
Kişisel verileriniz Çalıştay kapsamında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve Proje kapsamındaki anket sorularının tarafınıza iletilmesi amacıyla işlenmektedir. Kayıt faaliyeti Google Forms üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda verileriniz merkezi ABD’de bulunan Google Inc.’e aktarılmaktadır. Bu şirketlerin veri işleme operasyonları üzerinde Proje’nin bir kontrolü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kişisel verileriniz hangi yöntemlerle işlenmektedir? 
Kişisel verileriniz yalnızca kayıt için kullandığınız Google Forms sistemi üzerinden toplanmakta ve işlenmektedir.

Hangi hukuki sebeplerle kişisel verileriniz işlenmektedir? 
Kişisel verileriniz kayıt formundaki açık rızanıza bağlı olarak işlenmektedir. (Bkz. KVKK, m. 5/I).

Hangi haklara sahipsiniz? KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde aşağıda sayılan haklara sahipsiniz;

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

5. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,

6. (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,

Bundan başka kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde, genel mahkemelerden zararınızın giderilmesini talep etme hakkına da sahipsiniz.

Yukarıdaki haklarınıza ilişkin talepleriniz için smartcontractsvehukuk (gmail) e-posta adresini kullanabilirsiniz. Usulüne uygun yapılan talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvurunuzun gerçekten sizin verilerinize ilişkin olup olmadığını tespit etmek adına sizden ayrıca bilgi talep edebilir ve size başvurunuzla ilgili soru yöneltebiliriz.